matteochno

Gå till innehållet

Huvudmeny

statistik

matte > år 7

Lärandemål
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Central innehåll
Undervisningen bygger på följande delar ur det Centrala innehåller i LGR11:
tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras  undersökningar
hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar

Undervisning
Vi kommer att jobba med dessa begrepp:
Frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.
Du kommer att få jobba i matteboken på kapitel 1, i grupp, par och enskilt. Du kommer att göra en egen  undersökning och presentera denna med ett diagram.


Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
löser problem och uppgifter
vilka metoder du använder
hur väl du behärskar begreppen ovan

Underlag för bedömning är:
arbetet du gör under lektionerna
det skriftliga provet

Bedömingsmatris

 

Kunskapskrav

förmåga:

E

C

A

problemlösning

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom  att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt  genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att  välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

resonemnag

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och  om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och  om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och  om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

begrepp

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem  i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang  på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya  sammanhang på ett väl fungerande sätt.

begrepp

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak  fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt  väl  fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl  fungerande sätt.

begrepp

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring  hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang  kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang  kring hur begreppen relaterar till varandra.

metoder

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till  sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning  till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning  till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

kommunikation

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande  sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt  sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt  och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

resonemang

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra  och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra  och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra  och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn